Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp BQL Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị đánh giá việc đáp ứng các điều kiện đầu tư  (2)
Xác định phương án địa điểm đối với dự án sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (3)
Đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)  (2)
Đề nghị chấp thuận thiết kế cơ sở  (2)
Đo đạc, khảo sát lập dự án đầu tư  (1)
Đề nghị cho thuê đất  (5)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
22
Chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
(last modified: 11/26/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 20000000
30 ngày  -  45 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Tổ chức cung ứng dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường


List of some environmental service firms (not exhausive and not suggested firms) List of some environmental service firms (not exhausive and not suggested firms)

Kết quả dự kiến

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 20,000,000
Fee for making EIA report for reference only

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 30 ngày - Max. 45 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Các điều 18, 19, 20
2. Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17
3. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 10, 12

Thông tin bổ sung

Dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP. Theo quy định, báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được thẩm định và phê duyệt bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ những dự án thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (được quy định tại Điều 18.2.a,b,c Nghị định số 29/2011/NĐ-CP).
Đối với các Dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP, công ty phải lập Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp quận huyện nơi có dự án.
Công ty là chủ dự án có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 29/2011/NĐ-CP lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư của mình.
Chúng tôi giới thiệu thủ tục lập và đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với những dự án thuộc thẩm quyền thẩm định và phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License