Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Văn bản trả lời thông tin quy hoạch về địa điểm
document type goToLink Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt
document type goToLink Văn bản phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch
document type goToLink Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
document type goToLink Báo cáo tài chính kiểm toán của năm gần nhất
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type goToLink Giấy chứng nhận đăng ký thuế
document type Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ công ty
document type goToLink Giấy phép Thành lập điều chỉnh
Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm đã được UBND Thành phố phê duyệt
document type Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập VPĐD
document type Application for amended Establishment Certificate (Appendix I-2)
document type lightBulb Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
document type Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (theo mẫu Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD)
document type lightBulb Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch.
document type Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD
document type Application for Establishment Certificate (Appendix I-1)
document type lightBulb Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
document type Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
document type lightBulb Don xin thue/giao dat
1 2 3 ... 33 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License