Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Circular 20/2015/TT-BTP dated Dec 29, 2015 of the Ministry of Justice guiding Decree No. 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuance of copies from master registers, issuance of certified true copies from originals, authentication of signatures and contracts
document type goToLink Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
document type goToLink Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 03/08/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
document type goToLink Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
document type goToLink Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
document type goToLink Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
document type goToLink Thông tư số 10/20010/TT-BXD ngày 11/08/2010của Bộ xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
document type goToLink Thông tư 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
document type goToLink Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
document type goToLink Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
document type goToLink Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế
document type goToLink Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
document type goToLink Thông tư 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự
document type goToLink Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
document type goToLink Circular No. 76/2014/TT-BTC of the Ministry of Finance dated June 16, 2014 guiding some articles of Decree No. 45/2014/ND-CP on land use levy collection
document type goToLink Circular No. 76/2014/TT-BTC of the Ministry of Finance dated June 16, 2014 guiding some articles of Decree No. 45/2014/ND-CP on land use levy collection
document type goToLink Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 /5 /2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
document type goToLink Bộ luật dân sự 2005
document type goToLink Quyết định số 01/QĐ-CNCHL ngày 02/01/2014 của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc ban hành quy định về trình tự đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
document type goToLink Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
document type goToLink Quyết định số 21/20014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất... để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
document type goToLink Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...
document type goToLink Decree 44/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on land price
document type goToLink Decree 47/2014/ND-CP of the Government dated May 15, 2014 on
document type Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ
document type goToLink Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng
document type goToLink Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
document type goToLink Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
document type goToLink Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
document type goToLink Nghị định số 142/2005/NĐ-CP CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
1 2 3 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License