Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 2)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Change to Investment Registration Certificate (IRC)  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
(last modified: 6/4/2018)
Bước này không bắt buộc

Kết quả dự kiến

Registration Code 01 - Registration Code

Căn cứ pháp lý

1. Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều 23

Thông tin bổ sung

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License