Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Obtain authenticated copies of passports or Vietnamese ID cards  (2)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
(last modified: 6/4/2018)
Bước này không bắt buộc

Kết quả dự kiến

Registration Code 01 - Registration Code

Căn cứ pháp lý

1. Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều 23

Thông tin bổ sung

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License